Tarieven, kosten en prijzen

In de tarievenoverzicht van Praktijk De Korenbloem Almere staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Praktijk De Korenbloem Almere voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.
De door Praktijk De Korenbloem Almere opgegeven prijzen zijn inclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen binnen 14 dagen aan Praktijk De Korenbloem Almere te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

Facturering en betalingsvoorwaarden

Het honorarium van Praktijk De Korenbloem Almere en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Praktijk De Korenbloem Almere steeds bij schriftelijke  declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Praktijk De Korenbloem Almere kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd..
Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Praktijk De Korenbloem Almere over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Praktijk De Korenbloem Almere worden opgeschort, dit zonder dat Praktijk De Korenbloem Almere dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
Bovendien is Praktijk De Korenbloem Almere in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Praktijk De Korenbloem Almere of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Praktijk De Korenbloem Almere te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan Praktijk De Korenbloem Almere, dan is Praktijk De Korenbloem Almere gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.
Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door Praktijk De Korenbloem Almere. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Praktijk De Korenbloem Almere gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Praktijk De Korenbloem Almere niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Deelname aan workshops: annuleren van deelname aan de workshop zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop. Annuleren van deelname aan de workshop binnen 36 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de workshop.

Deelname aan consult: annuleren van deelname aan de consult zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop. Annulering van een consult binnen 24 uur voor aanvang 100%. Deelname aan consult: annuleren van deelname aan het consult zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan het consult.

Trajecten: annuleren van deelname aan het traject zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname. Annuleren van deelname aan de traject binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan het traject.